Lochs vs Point

6:30 pm

Lochs vs Ness

6:30 pm

Lochs vs Back

6:30 pm

Lochs vs Athletic

7:00 pm

Lochs vs Westside

7:00 pm

EAF 1st Round 1st Leg Lochs vs Ness

7:00 pm

Lochs vs Carloway

vs

Lochs vs Westside

vs

Lochs vs United

vs

Lochs vs United

vs