Lochs vs Point

6:30 pm

Lochs vs Ness

6:30 pm

Lochs vs Back

6:30 pm

Lochs vs Athletic

7:00 pm

Lochs vs Westside

7:00 pm

Lochs vs Carloway

7:00 pm

Lochs vs Westside

7:00 pm

Lochs vs United

7:00 pm

Lochs vs United

6:30 pm

Moldova Cup Preliminary Round Lochs vs Back

6:30 pm