Lochs vs Point

6:30 pm

Lochs vs Athletic

7:00 pm

Lochs vs Ness

7:00 pm

Lochs vs Carloway

7:00 pm

Lochs vs Westside

7:00 pm

Lochs vs Back

7:00 pm

Lochs vs United

7:00 pm

Lochs vs Harris

6:30 pm

Lochs vs Back

6:30 pm

League Playoff Point vs Westside

vs